INFORMACJA DLA RODZICÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 września 2019


Z A R Z Ą D Z E N I E NR SPSD.0004.1.14.2019

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie z dnia 30.09.2019 roku w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz.432 ze zm.),

zarządzam co następuje:
§ 1
Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/20 w dniach:
1.  31.10.2019 r. – dzień przed dniem Wszystkich Świętych /1 dzień/,
2.  2,3.01.2020 r. – dni po Nowym Rokiem i przed dniem święta Trzech Króli /2 dni/,
3.  21, 22, 23.04.2020 r. egzamin ósmoklasisty /3 dni/,
4.  29.05.2020 r. – dzień organizacji Pikniku Rodzinnego /1 dzień/,
5.  12.06.2020 r. – dzień po Bożym Ciele /1 dzień/.

§ 2.
W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych świetlica szkolna czynna jest od 6.45 do 16.45.

§ 3.
1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.Treść zarządzenia podano do wiadomości publicznej w dniu 30 września 2019 roku.

Suchy Dąb, 30.09.2019 

Aleksandra Lewandowska